O opțiune este un contract de schimb. Convențiile precontractuale | Revista Universul Juridic


Abstract Before entering into an actual contract, either a nominate or innominate contract, but which is allowed by virtue of legal regulations, the parties have a series of negotiations and discussions.

opțiuni binare rsi

Often, such pre-contract negotiations do not result into anything, but in other cases, they may lead to a written agreement. We are talking about the so-called pre-contracts, a phrase that is frequently used in the non-legal language and, although it does not occur as such in our new civil Code, it is basically correct, because it makes us think, and this is true, about an agreement preceding the final contract considered by the parties, but referring to the latter.

At the same time, in practice promissory agreement is also used to define particularly those cases when we refer to a bilateral promise to enter into a contract; in the French private law, in this matter the doctrine mentions the preparatory agreements contrats preparatoireswhich include the consent in principle the pre-contract negotiation stagethe unilateral promise of entering into a contract, the pre-emption agreement and the synallagmatic promise of entering into a contract.

In terms of the type a pre-contract agreement may be in practice, our civil Code expressly regulates two distinct legal institutions, namely the option agreement and the promise to enter into a contract. However, we would hereby like to approach the two types in reverse order, namely, first the promise of entering into a contract and then the option agreement.

Promisiunea de a contracta 1. Considerații introductive 1. Reglementare legală și domeniu de aplicare. Promisiunea de a contracta este reglementată expres, în noul Cod civil, ca și pactul de opțiune, la secțiunea privind efectele contractului între toate tipurile de câștiguri pe internet pactul de opțiune face obiectul art. Acest mod de abordare a problematicii în discuție se înscrie în linia caracteristică noului Cod civil, care tratează instituții juridice în capitole aparte, unde sunt enunțate regulile generale, de principiu, aplicabile acelei instituții juridice așa cum se întâmplă, de pildă, și cu pactul de opțiuneurmând ca, la anumite contracte, să fie punctate eventualele reguli particulare ale acelei chestiuni.

Strategia de legiferare a actualului Cod civil este, în opinia noastră, binevenită, așa cum arătam și cu alte ocazii, cu atât mai mult cu cât, după cum ne amintim, Codul civil anterior proceda cu totul altfel; nu existau reglementări de principiu în anumite chestiuni importante cel mai elocvent exemplu este instituția juridică a nulității actului juridic, inexistentă, distinct, în vechiul Cod civil ci doar prevederi disparate, la anumite contracte particulare, din care, însă, doctrina și jurisprudența au statuat de cele mai multe ori, cu multe controverseo întreagă teorie a acelei materii.

O opțiune este un contract de schimb este soluția aleasă de Codul civil în vigoare și în materia promisiunii de a contracta, despre care vorbim în prezenta secțiune. Pe lângă abordarea cadru, de principiu, a chestiunii, într-un articol situat la capitolul privind efectele contractului, în general, legea readuce în discuție promisiunea de a contracta cu ocazia tratării anumitor contracte, unde sunt evidențiate și alte aspecte particulare legate de castigurile bitcoin pe pc, aplicabile numai acelui tip de contract.

cum să lucrați la opțiuni binare fără investiții

Așa fiind, trebuie să reținem încă de la început că promisiunea de a contracta este o convenție care poate fi folosită pentru încheierea oricărui tip de contract, numit sau nenumit, iar nu numai pentru vânzare-cumpărare, așa cum suntem tentați să credem.

Este adevărat că legea prevede și reglementează expres posibilitatea încheierii unei promisiuni de a contracta numai în materia vânzării [1]în materia donației [2] și, în mod implicit dar inechivoc, la contractul de împrumut [3]. Dar faptul că nici Codul civil și nici alte acte normative nu reglementează expres așa cum se întâmplă în cele trei cazuriposibilitatea unor promisiuni pentru alte contracte, nu înseamnă că acest lucru nu este posibil. Dimpotrivă, se poate promite încheierea unui contract de locațiune, încheierea unui contract de schimb sau chiar încheierea unui contract de societate, precum și încheierea oricărui alt contract.

Tot din acest punct de vedere, mai trebuie reținute două jeton de oră care delimitează exact domeniul de aplicare al promisiunii de a contracta.

Definiție și cadru legal

Mai întâi, promisiunea trebuie să vizeze, în concret, încheierea unui contract anume, iar nu simple discuții sau negocieri. În acest sens, legea precizează că o convenție prin care părțile se obligă să negocieze în vederea încheierii sau modificării unui contract nu constituie promisiune de a contracta, și nu este supusă, prin urmare, acestor reguli. Cu toate acestea, credem că, în lumina noului Cod civil, nici chiar o astfel de convenție nu scapă reglementării legale, ci face obiectul de studiu al etapei negocierii contractului, etapă distinctă în cronologia formării unui contract și care este recunoscută expres prin Cod civil [4] dar inexistentă, ca instituție juridică, în Codul civil anterior.

Pe cale de consecință, nerespectarea unei promisiuni făcută în etapa negocierii contractului este, la rândul său, sancționabilă, însă în condițiile speciale prevăzute de lege [5].

În al doilea rând, trebuie precizat că, de foarte multe ori, promisiunea de a contracta — mai ales în cazul promisiunii de vânzare —, se încheie cu dare de arvună, motiv pentru care va trebui să avem în vedere și dispozițiile noului Cod civil referitoare la arvună. Într-un astfel de caz, avem, prin urmare, două instituții juridice aplicabile de care va trebui să ținem cont în rezolvarea problemelor ce pot apărea cu privire la nerespectarea promisiunii.

Pe de-o parte, ipoteza dată este supusă, neîndoielnic, regulilor promisiunii de vânzare reglementată expres de dispozițiile generale, de principiu, cuprinse în art.

După cum vom vedea, arvuna penalizatoare sau confirmatorie poate consta într-o sumă de bani sau în alte bunuri fungibile și reprezintă o garanție a executării unei obligații, în cazul nostru, garanția respectării promisiunii. În linii mari, mecanismul arvunei, așa cum este el reglementat de lege [6]este pe deplin aplicabil în cazul promisiunii de a contracta, și, cu atât mai mult, în cazul promisiunii de vânzare; dacă promisiunea nu este respectată, arvuna va fi reținută sau, după caz, așa cum vom dezvolta mai jos, va fi restituită de două ori.

Contract de schimb imobiliar

Delimitări importante. Promisiunea de a contracta este o convenție prin care două sau mai multe persoane, cum ar fi, de pildă, cazul contractului de societate, unde pot lua parte mai mult de două persoane se obligă, una față de cealaltă, să încheie în viitor un anumit contract.

lucrează de acasă fără investiții și internet

Legea mai vorbește și despre o altă noțiune, care s-a împământenit de ceva vreme în limbajul curent popular, și anume, despre termenul de antecontract [7]termen pe care îl vom accepta și noi, dat fiind că este sinonim cu sintagma mai juridică, a adevăratde promisiune de a contracta. Ca regulă, această convenție promisiunea de a o opțiune este un contract de schimb sau antecontractul se încheie între două părți, și anume o parte, care se numește promitent și cealaltă parte, care se numește beneficiarul promisiunii.

Este însă posibil ca cele două părți ale promisiunii să întrunească ambele calități, atât pe cea de promitent, cât și pe cea de beneficiar al promisiunii, și anume în cazul promisiunilor bilaterale. De pildă, într-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, promitentul-vânzător care este promitent se obligă să vândă un bun cumpărătorului beneficiarului promisiuniidar, în același timp și prin aceeași convenție, beneficiarul promisiunii de vânzare se obligă, la rândul său, față de promitentul-vânzător, să cumpere bunul de la acesta devenind astfel, și el, un promitent, însă promitent-cumpărător, pentru că în acest caz există și promisiune de cumpărare făcută promitentului-vânzător care este, așadar, beneficiarul acestei promisiuni.

Browser incompatibil

Esențial de reținut este că ceea ce se promite prin această convenție de promisiune este încheierea unui contract. Așa fiind, rezultă că obiectul promisiunii de a contracta este promisiunea de încheiere a unei convenții, iar nu însuși obiectul convenției promise; de pildă, în cazul promisiunii de încheiere a unui contract de vânzare, obiectul acestei promisiuni este obligația că părțile vor încheia contractul de vânzare și nu bunul vândut, respectiv prețul bunului vândut, acestea din urmă constituind obiectul contractului de vânzare promis.

Numai în funcție de acest aspect, foarte bine înțeles, se pot înțelege și efectele promisiunii de a contracta, mai cu seamă atunci când promisiunea nu este respectată.

Dar, pentru a înțelege corect conceptul cu care lucrăm aici, trebuie spus că o promisiune de a contracta este, strict și riguros juridic, un contract sub acest aspect, promisiunea de a contracta se aseamănă, prin urmare, cu pactul de opțiune, o opțiune este un contract de schimb este, de asemenea, un contract.

Precizarea era importantă pentru a deosebi promisiunea de a contracta de oferta de a contracta; promisiunea este un act juridic bilateral chiar și atunci când promisiunea este unilateralăîncheiat între două părți întocmai ca și contractul promis a se încheia [8]pe când oferta este un act juridic unilateral, care emană, prin definiție, de la o persoană, în funcție de acceptarea sau nu a acesteia, urmând a stabili, în final, dacă vom avea de-a face sau nu cu un contract.

Condițiile promisiunii de a contracta 2. Condiții de fond și o opțiune este un contract de schimb formă. În primul rând, o promisiune de a contracta trebuie să îndeplinească, în mod firesc, condițiile de fond cerute pentru încheierea oricărei convenții, și anume capacitatea, consimțământul, obiectul și cauza, condiții pe care le vom întâlni și la pactul de opțiune.

Deosebirea față de pactul de opțiune derivă din aceea că obiectul promisiunii de a contracta constă, așa cum vom vedea, într-o promisiune unilaterală sau bilaterală asumată de una sau de ambele părți semnatare, urmând ca, urmare a respectării promisiunii, să se încheie, printr-un act juridic distinct, contractul promis; în schimb, în cazul pactului de opțiune, contractul preconizat se încheie prin simpla acceptare de către beneficiar a declarației de voință a celeilalte părți, în condițiile convenite prin pact prin urmare, obiectul pactului nu constă în promisiunea de a încheia un contract, ci el se confundă cu însuși obiectul contractului preconizat, sub rezerva acceptării pactului de către beneficiar.

Un aspect important ce mai trebuie însă menționat aici la discuțiile legate de condițiile de fond este cel referitor la termenul în care urmează a fi încheiat contractul promis.

Sub acest aspect, părțile vor putea conveni, după cum vor crede de cuviință, data limită până la care se va încheia contractul, esențial fiind însă ca promisiunea să prevadă un termen. Ce se întâmplă însă dacă, totuși, antecontractul nu stipulează un termen?

Care este sancțiunea aplicabilă?

Jacobson, Esq. El este, de asemenea, managerul  Label 55  și predă antreprenoriat muzical la Institutul de Cercetare Audio. Citește Prima Parte a acestei  serii aici. Vom analiza acum câteva clauze contractuale suplimentare incluse în majoritatea contractelor de management, precum și câteva tactici de negociere pentru aceste clauze. O altă chestiune esențială care trebuie clarificată este "durata" pe care artistul va fi semnat la acel manager.

Vom răspunde la această întrebare, mai întâi, prin răspunsurile pe care, în mod cert, legea ni le oferă. După părerea noastră, lipsa unui termen de încheiere a contractului atrage nulitatea relativă a antecontractului, întrucât lipsește un element esențial în funcție de care se poate stabili întinderea în timp a obligației promise și eventuala răspundere a părților pentru nerespectarea promisiunii.

A intervenit o problemă.

Un argument al acestei soluții este, după părerea noastră, și acela că, spre deosebire de pactul de opțiune, unde legea consideră ca fiind valabilă o convenție în care nu s-a stabilit un termen de acceptare a ofertei, urmând ca instanța, prin ordonanță președințială, să stabilească acest termen art.

Dimpotrivă, dată fiind imposibilitatea practică de a face opozabilă promisiunea prin înscrierea în cartea funciară reglementare legală expresă instituită la promisiunea de vânzare a unui bun imobil [9]imposibilitate care poate atrage consecințe juridice importante cum ar fi riscul major ca același bun să fie vândut sau promis unei terțe persoane ce va putea invoca cu succes buna-credințădeducem că legiuitorul a dorit ca o promisiune de a contracta să stipuleze, sub sancțiunea nulității relative, o dată limită clară în care contractul promis să fie încheiat.

Tot astfel, și din modul de reglementare a promisiunii de vânzare, rezultă implicit, dar inechivoc, faptul că promisiunea de vânzare trebuie să stipuleze un termen, în funcție de care se calculează și termenul special de prescripție art. Nulitatea va putea fi invocată, după părerea noastră, atât de beneficiarul promisiunii, cât și de promitent.

În fapt, promisiunea de vânzare este cea mai întâlnită în practică, oferind și un regim juridic tipic, dar în concordanță cu regulile generale, spre deosebire de alte tipuri de promisiuni cum ar fi de pildă, promisiunea de donație, care prevede consecințe specifice în caz de nerespectare a promisiunii.

Convențiile precontractuale was last modified: martie 20th, by Gabriel Tița-Nicolescu Pagina 1 opțiune financiară 5 1 2 3 … 5 » Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii Arhiva Revista.

faceți bani online folosind site- ul